Vennesla kommune 150 år

Fra møte for Vennesland sogns formenn 14. desember 1860. Kilde: Vennesla kommune. Formannskapets arkiv. Møtebok 1860-1884.

Fra møte for Vennesland sogns formenn 14. desember 1860.
Kilde: Vennesla kommune. Formannskapets arkiv. Møtebok 1860-1884.

I år er 150 år siden Vennesla ble en egen kommune. Da ble Øvrebø formannskapsdistrikt delt opp i to nye distrikt, eller det som i dag blir kalt kommuner. Den ene var Øvrebø og Hægeland kommune og den andre var Vennesla kommune.

Kommunen som oppsto i 1861 var altså betraktelig mindre enn dagens Vennesla kommune. Først i 1964 ble Vennesla slått sammen med Øvrebø og Hægeland. Og da var ringen sluttet.

Dagens Vennesla kommune utgjør omtrent det samme som Øvrebø formannskapsdistrikt gjorde fra 1837 til 1860.

Den kommunen som i år feirer 150 år hadde egentlig sitt første møte allerede i 1860. Den 14. desember dette året ”sammentrådte Venneslands Sogns formænd første Gang i Quarsteins faste Skolelokale” for å velge en ordfører og viseordfører for de to påfølgende år. Her ble Nils Johnsen Robstad valgt til kommunens første ordfører, mens Ole Olsen Quarstein ble viseordfører.

Det første ordinære møte i Vennesla kommunestyre ble holdt på nyåret 2. januar 1861. Møtet fant sted på gården Vennesland og tre formenn og ni kommunerepresentanter var til stede. Tre saker ble tatt opp på møtet. Den første gjaldt nedleggelse av skysstasjonen på gården Vennesland. Det hadde de siste årene vist seg at det etter hvert var lite behov for denne skysstasjonen og kommunestyret vedtok derfor å legge den ned. Den andre saken handlet om organisering av skolekassen. Her ble det bestemt at ”det skal forblive som før med 3 friskildte Skolekasser i Sognet”. Den siste saken gjaldt valg på medlemmer til den nye skolekommisjonen. Fem medlemmer ble valgt, blant annet viseordfører Ole Olsen Quarstein.

Den eldste formannskapsprotokollen fra Vennesla kommune strekker seg fra det første møtet 14. desember 1860 til siste møte 15. april 1884. Den består av hele 376 sider med informasjon om Vennesla kommunes tidligste historie. Protokollen er tilgjengelig på IKAVAs lesesal i Kristiansand.

Kilde: Vennesla kommune. Formannskapets arkiv. Møtebok 1860-1884.