Kommunale/fylkeskommunale pasientjournaler skal ikke til Norsk helsearkiv på Tynset

Etter opprettelsen av Norsk helsearkiv på Tynset, har både leverandører av fagsystemer for pasientjournaler og representanter for Kith uttalt at også kommunale pasientjournaler skal avlevers til Norsk helsearkiv.

IKAVA har sendt henvendelse til Riksarkivet for å få avklaring på dette. Vi har nå fått endelig bekreftet at kommunale og fylkeskommunale pasientjournaler skal bevares i kommunalt/fylkeskommunalt depot. Riksarkivet skriver i brevet til IKAVA:

«Norsk Helsearkiv skal (…) ikke bevare pasientjournaler fra kommunale og fylkeskommunale arkivskapere og har ingen planer som går i den retningen.»

Riksarkivet stadfester i brev til IKAVA at pliktavleveringen til Noark helsearkiv gjelder statlige og privat skapte pasientjournaler.

Kommunale og fylkeskommunale helseforetak faller også utenfor gruppen som får plikt til å avlevere arkiver til Noark helsearkiv, skriver Riksarkivet.

For IKAVA og våre eierkommuner vil dette si at kommunene selv plikter å bevare pasientjournaler fra pleie og omsorg, helsestasjon og jordmortjeneste, psykiatrisk helsetjeneste, fysioterapi og fylkeskommunal tannhelsetjeneste og eventuelt andre pasientjournaler som er resultat at kommunal eller fylkeskommunal tjenesteytelse.

IKAVA er eierkommunenens depot for alle disse arkivene, for både papirarkiver og elektroniske arkiver. Arkivene skal leveres til vårt depot senest etter 25-30 år. Vi minner om at IKAVA må involveres ved skifte av leverandør av fagsystem og ved overgang til fullelektronisk arkiv vha EPJ-standarden.

Les brevet fra Riksarkivet her.