«- Ingen dokumenter skal slettes…»

AMK-sentral_lrg[1]I forbindelse med spørsmål rundt bevaring av lydloggene fra AMK-sentralene, sendte Riksarkivaren i begynnelsen av april et brev til Norsk Presseforbund og Helse- og omsorgsdepartementet med oppklaring rundt temaet.

Det vises til at selv henvendelser som vurderes til at det ikke trengs utrykning, har medført saksbehandling, og dermed faller inn under beskrivelsen av begrepet dokument i Arkivlovens §2a. Videre påpekes det at definisjonen av dokument er såpass vid og medieuavhengig at det også omfatter lyd. «Lyd som er festet til et medium er et dokument, og er da også et arkivdokument når det blir til som ledd i organets virksomhet.» jf. Arkivloven §2b.

Denne form for dokumentasjon vil da ikke uten videre kunne kasseres/slettes, da det ikke finnes særskilte bevarings- og kassasjonsregler for dokumenter ved helseforetakene (som da omfatter AMK-sentralene).

Ingen dokumenter kan kasseres/slettes, bortsett fra de som kommer inn under bestemmelsene om arkivbegrensing i arkivforskriften §3-18 og §3-19. – §9 i Arkivloven

De samme reglene gjelder lydlogger ved politiets nødsentraler, mens brannvesenets lydlogger er kommunalt ansvar, og kommunene løser dette gjennom egne modeller. Det nevnes at brannvesenets lydlogger er vurdert i forbindelse med det pågående prosjektet som reviderer den samlede forskrift om bevaring og kassasjon av kommunalt arkivmateriale.

Riksarkivaren påpeker : ”I noen tilfeller vil det være slik at andre regler enn arkivloven kommer til anvendelse, men der arkivloven gjelder vil dette da som hovedregel komme i tillegg til og ikke i stedet for arkivloven.”

Les mer på følgende lenker: