Haumyrheia skole 50 år

Høsten 2016 feirer Haumyrheia skole 50 år. Her er historien rundt planlegging og bygging av det som nå er Søms ungdomsskole.

Vhaumyrheiai går tilbake til 1964 da skoleutvalget, i forbindelse med den kommende storkommunen, utarbeidet en oversikt over de skoleproblemer stor-Kristiansand ville møte på kort sikt. I Randesund var det i 1964 kun Kringsjå skole som eksisterte. På denne tiden var skolen hardt presset, og slet med å få plass til alle elevene. De måtte leie rom andre steder i bygda, som Strømme forsamlingshus og Bedehuset.

Mangel på skolebygg
I 1961 startet en komité arbeidet med nytt skolebygg. Det ble vedtatt forslag om ny barneskole, men da skoledirektøren i Randesund var for å se på skoletomt i 1962, foreslo han å utsette saken grunnet kommunesammenslåingen. I 1963 var situasjonen blitt enda verre ved Kringsjå, og det ble purret på saken om ny barneskole, som man mente måtte stå ferdig til skoleåret 1965/66.

Den nye skoledirektøren var på befaring i Randesund i januar 1964, og så på skolebygg og boligområder. Han uttalte følgende:

«Haumerheia i Torsvikområdet peker seg ut som et høvelig sted for et skolesentrum.

Kommunen bør sikre seg 25 da. av det området som er reservert til skoleformål med videre. En vil da kunne bygge en barneskole på 12 klasser (2 paralleller) eventuelt også en ungdomsskole på 12 klasser (4 paralleller).

Plan for Haumerheia
Han foreslo videre at skolen ikke skulle bygges i 1964/65, men gå inn i en tempoplan for utbygging av 9-årig skole i den storkommunen Randesund sannsynligvis ville bli en del av. Skolestyret henstilte til kommunestyret å kjøpe areal til skoletomt på Haumerheia og omgående sørge for at det ble satt i gang planlegging og bygging av ny skole.

Skisse over grøntanlegg

Skisse over grøntanlegg

Kommunestyret vedtok enstemmig i møte 13. februar 1964 å sikre nødvendig areal til skoletomt på Hauemyrheia. De ga skolestyret fullmakt til å fremme byggesaken ved engasjement av arkitekt, utarbeide spesifisert romprogram og kostnadsoverslag.

Boligsituasjonen framprovoserer skole
Randesund var på dette tidspunkt for liten til å bygge ut egen ungdomsskole. Et samarbeid ble sett på som nødvendig, og man mente Oddernes i Kongsgårdområdet kommunikasjonsmessig ville være det beste for elevene i Randesund. Når elevtallet skulle bli stort nok, ville man starte bygging av ny ungdomsskole i distriktet. Randesund vedtok å innføre 9-årig enhetsskole fra 1.juli 1964 for 1.-6. klasse. Fra skoleåret 1965/66 måtte det skaffes plass til det første årskullet i ungdomsskolen.

Byggevirksomheten i Randesund var laber, grunnet spørsmål om vanntilførsel. Da dette ble løst for Torsvik-Sømsområdet, ble det forventet stor byggevirksomhet, med 400 hus under planlegging. Dette ville naturligvis skape umulige plassforhold slik skolesituasjonen var i 1964.

Byggearbeidet starter
I rapport nr. 1 fra byggelederen, kan vi se at arbeidene i marken ble påbegynt 26. mai 1965, med boring for sprengning av byggegruben. 2/3 av byggegruben var sprengt og planering av massene for vei og lekeplass rundt gruben pågikk. Videre står det at elektriske ledninger for anleggsarbeidene var ført fram til byggeplassen. Arbeidsstyrken kom fra O. Kartevoll, og var på 9 mann. Byggeregnskapet så langt var på 22.734,08 kroner.

Åpningen forsinket
Meningen var at elever skulle kunne ta i bruk skolen ved skolestart 1966, men på grunn av en tøff snøvinter, ble det hele utsatt.
fevennen-aug-1966
Vi gjør et gledelig hopp til rapport nr. 16. Den 3. november 1966 skrev byggeleder i sin rapport følgende vedrørende Haumyrheia skole: «Skolen anses ferdig og ble tatt i bruk mandag den 31. oktober. Vi anser med dette vår rapportvirksomhet vedrørende denne byggesak for avsluttet, og vil benytte anledningen til å takke arkitekter, konsulenter og entreprenører for godt samarbeid i byggeperioden.» Byggeregnskapet viste per 31. oktober 1966 kr. 2.582.961.

Det haumyrheia-navnblestromme-feb-1966 gjort en del med skolen de første årene etter åpning. Sluttregnskapet fra byggeleder, datert 4. desember 1968, viser at av de 3.500.000 kronene bystyret bevilget i januar 1965, ble det brukt 3.474.533,10 til bygging av Haumyrheia skole.

Strømme eller Torsvik skole?
Under bygging av skolen kom det fram flere forslag til navn. Av avisutklipp fra Fædrelandsvennen kan vi se at det i februar 1966 ble vedtatt at skolen skulle hete Strømme skole. I september vedtok bystyret med 45 mot 32 stemmer at navnet skulle være Haumyrheia skole.

«Ikke noe annet sted kunne man ha funnet på et slikt navn»,

skal ordfører Leo Tallaksen ha uttalt i den anledning.

Innvielsen
Den 4. november 1966 ble nøklene til skolen høytidelig overrakt Kristiansands ordfører, Leo Tallaksen. Hendelsen ble dekket av Fædrelandsvennen. Det som i utgangspunktet var tenkt som en barneskole, ble en kombinert barne- og ungdomsskole beregnet for 540 barn i distriktet. Skolen var en såkalt kompaktskole, med undervisningsrom rundt gymnastikksalen i midten. De frammøtte fikk omvisning, og det var stor enighet om at det var en vakker skolebygning med praktiske detaljer.

Haumyrheia er i dag en ungdomsskole for elever som kommer fra Vardåsen og Strømme barneskoler. Den har i underkant av 300 elever fordelt på 8.-10 trinn.

Vi gratulerer skolen med 50- årsjubileum!