Kommunereformen og arkiv

Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform i perioden 2014-2020. Kommunereformen vil få konsekvenser for arkivdanningen i kommunene – og for eksisterende kommunale arkiv. 

Reformen innebærer sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, og fører til overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåene. Arkiv fra nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot; arkiv i de nye storkommunene skal etableres.

Aktuelle lenker:
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/kommunereform
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/kommunereform/id2548377/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/regionreform/id2477186/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen/fakta-om-reformene/dette-ma-du-vite-om-kommunereformen/