Farsund forsyningsnemnd

Arkivet etter Farsund Forsyningsnemnd, også betegnet som Lista Forsyningsnemnd mellom 1939-45, består av 10 hyllemeter.

Tidsmessig går arkivet fra 1917 og til 1982 med hoveddelen fra perioden 1942-69. Sterkt forenklet så kan arkivet deles inn i tre deler. Den første seksjonen som omhandler og tilvisning av forskjellige rasjonerte varer eller på andre måter regulert til slutten av 1950-tallet. Her vil det være mulig å finne informasjon om hverdagslivet under krigen, spesielt om landbruket i Farsund kommune.

I den andre delen er det en rekke byggemeldinger og registreringsbrev for ferdig oppførte bygg, hovedsakelig frem til 1975. De kommunale forsyningsnemndene hadde på oppdrag av Boligdirektoratet etter krigen og til 1970-talllet for å behandle byggeløyver og føre statistikk over ferdigstilte bygg.

Norsk kart fra 1947 som viser de forskjellige brakkene på Lista-halvøya. Hentet fra Serie KB, eske L0010.

Tysk skisse av forlegningsområdet på Nordhassel, ukjent datering. Hentet fra Serie KB, eske L0010.

«Festung Lister»
Videre hadde Lista forsyningsnemnd også ansvaret på vegne av Direktoratet for fiendtlig eiendom etter krigen å avhende tyske brakker og annet materiell som ikke skulle videreføres av norske militære myndigheter, her er det bevart flere lister og enkelte skisser. Under krigen var Lista-halvøya et prioritert område for den tyske okkupasjonsmakten og fikk fra vinteren 1943 status som festningsområde «Festung Lister». Arbeidet på flyplassen startet allerede høsten 1940, senere ble den første rullebanen med trelemmer byttet ut med en oppført i betong. Det var flere tusen norske arbeidere, «Ostarbeitere» (tvangsarbeidere) og sovjetiske krigsfanger engasjert i arbeidene.  Det er fortsatt mulig i dag å besøke forsvarsanleggene på Lista, og det er etablert to museer på Lista om krigsårene; Nordberg Fort (Vest-Agder Fylkeskommune) og «Festung Lista» (frivillig stiftelse).

Omslaget til en ukesrapport for det tyske firmaet Ed Züblin i 1945. Hentet fra KA-serien.

Oversikt på antall norske arbeidere på Nordhassel som har fått utdelt rasjoneringskort via Forsyningsnemnda. Hentet fra KA-serien.

Rasjoneringskort for norske arbeidere
Forsyningsnemnden hadde også ansvaret for utdeling av rasjoneringskort til norske arbeidere engasjert i den tyske anleggsvirksomheten, i tillegg var forvaltningen nødt til å ha en lignende oversikt på norske arbeidere i tysk forpleining. Det er bevart ukesmeldinger (grovsortert etter år) som viser antall norske arbeidere fordelt på anleggsfirmaer, på hver liste står det navnet på den enkelte arbeider og hvor han eller kommer fra.  På de tyske forpleiningsoppgavene er det oppført lignende oversikter for de enkelte «Dienststellen». De norske forpleiningslistene går fra høsten 1942 til våren 1945, de tyske dekker primært årene 1944-45.

Firmaene som var aktive på Lista
De tyske anleggsarbeidene på Lista ble fra våren 1943 ble underlagt «Organisation Todt» som øverste byggherre. Den tyske byggeledelsen på Lista «Bauleitung Lista» sorterte under Oberbauleitung Kristiansand under store deler av krigen. De tyske arbeidene på Lista bar preg av en høy intensitet under hele krigen, selv under de to siste krigsårene. Den eneste forskjellen er at flere arbeidere ble samlet i færre firmaer etter hvert som både de norske og tyske selskapene ble trukket ut etter høsten 1944.

På rasjoneringskortene i serie KA kan man finne referanser til flere firmaer aktive på Lista :

Norske: W.Persson & Gulbrandsen, O. Neset, Sør-Bygg (Sørlandske byggekompani), Thorsen & Ruud, Kristiansand. Toro-bygg entreprenør, Gunnar og K:A Karsen, Timenes & Reber og Kruse Smith.

Tyske sivile firmaer: E. Liebergesell, München, Fix und Söhne og Wilhelm Wahmann.

Tyske militære avdelinger. Fliegerhorstkommandantur Lister og Frontführung (OT) Feldpost 28706.

 

Ytterligere kilder på emnet
Hvis man ønsker å leses mer om emnet så anbefales bøkene «Tysk invasjonsforsvar på Agder» (Vest-Agder museet, 2014) og «Festung Lista» (Commentun forlag, 2007)

For ytterligere studier er det mulig å gå etter arkivet til Organisation Todt i Norge, RAFA-2188 på Riksarkivet og arkivet etter Armeeoberkommando Norwegen, RW 39, i Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg.

 

Boligsituasjonen på Lista ble hardt presset allerede tidlig i krigen med et stort innrykk av både norske arbeidere og tysk militært personell sommeren og høsten 1941. Hentet fra Serie KB, eske  L0011.